18
18
Theo loại văn bản: Chiến lược-Quy hoạch-Kế hoạch Tìm kiếm nâng cao
 Tổng số: 18  văn bản
Tài liệuSố ký hiệuNgày ban hànhCơ quan ban hànhTrích yếu

192/TTr-UBND30/12/2022UBND Huyện Lộc HàTờ trình về việc đề nghị phê duyệt danh sách rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ quản lý các cấp học giai đoạn 2019-2024; xây dựng quy hoạch cán bộ quản lý các cấp học giai đoạn 2024-2030

369/BC-UBND30/12/2022UBND Huyện Lộc HàBáo cáo kết quả thẩm định rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp học giai đoạn 2019-2024; xây dựng quy hoạch cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp học giai đoạn 2024-2030


2377/UBND30/12/2022UBND Huyện Lộc HàGia hạn thời gian cho xã Bình An lập quy hoạch


2379/UBND30/12/2022UBND Huyện Lộc HàĐiều chỉnh quy hoạch xen dắm dân cư xã Mai Phụ


2390/UBND30/12/2022UBND Huyện Lộc HàV/v báo cáo kết quả giải quyết hồ sơ đất đai vùng quy hoạch tổ hợp nghĩ dưỡng, sân golf quốc tế Thịnh Lộc


6844/QĐ-UBND30/12/2022UBND Huyện Lộc HàPhê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng giá đất cụ thể phục vụ GPMB; giao đất ở có thu tiền sử dụng đất thuộc các vùng quy hoạch dân cư năm 2022 (đợt 2)
2366/UBND29/12/2022UBND Huyện Lộc HàV/v giao góp ý Nhiệm vụ Điều chỉnh, mở rộng Quy hoạch phân khu xây dựng Khu du lịch biển huyện Lộc Hà; tỷ lệ 1/2000


37/CLK28/12/2022UBND Huyện Lộc Hàkết quả thẩm định Đồ án Quy hoạch chung xây dựng xã Ích Hậu,giai đoạn 2021-2030 (tỷ lệ 1/5000)

79/NQ-HĐND28/12/2022UBND Huyện Lộc HàNghị quyết về việc thông qua nhiệm vụ lập điều chỉnh, mở rộng Quy hoạch phân khu xây dựng Khu du lịch biển huyện Lộc Hà; Tỷ lệ 1/2000

80/NQ-HĐND28/12/2022UBND Huyện Lộc HàNghị quyết về việc thông qua nhiệm vụ Đồ án quy hoạch chi tiết khu đất ở, thương mại, dịch vụ tại xã Thịnh Lộc, huyện Lộc Hà, tỷ lệ 1/500

78/NQ-HĐND28/12/2022UBND Huyện Lộc HàNghị quyết về việc thông qua nhiệm vụ điều chỉnh đồ án quy hoạch xây dựng vùng huyện Lộc Hà đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050 huyện Lộc Hà


6749/QĐ-UBND26/12/2022UBND Huyện Lộc HàPhê duyệt dự toán xây dựng giá đất cụ thể phục vụ GPMB; giao đất ở có thu tiền sử dụng đất thuộc các vùng quy hoạch khu dân cư trên địa bàn huyện Lộc Hà năm 2022 (đợt 2)


2298/UBND21/12/2022UBND Huyện Lộc Hàý kiến về dự thảo Quy hoạch sử dụng đất an ninh


181/TTr-UBND20/12/2022UBND Huyện Lộc HàVề việc thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ - dự toán lập Điều chỉnh, mở rộng Quy hoạch phân khu xây dựng khu du lịch biển huyện Lộc Hà; tỷ lệ 1/2000182/TTr-UBND20/12/2022UBND Huyện Lộc HàVề việc thông qua nhiệm vụ lập đồ án điều chỉnh, mở rộng Quy hoạch phân khu xây dựng Khu du lịch biển huyện Lộc Hà; tỷ lệ 1/2000


6645/QĐ-UBND19/12/2022UBND Huyện Lộc HàPhê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Tư vấn lập nhiệm vụ điều chỉnh, mở rộng Quy hoạch phân khu xây dựng khu du lịch biển huyện Lộc Hà; tỷ lệ 1/2000


6646/QĐ-UBND19/12/2022UBND Huyện Lộc HàChỉ định thầu gói thầu số 01.TV: Tư vấn lập nhiệm vụ điều chỉnh, mở rộng Quy hoạch phân khu xây dựng khu du lịch biển huyện Lộc Hà; tỷ lệ 1/2000


6597/QĐ-UBND16/12/2022UBND Huyện Lộc HàVề việc phê duyệt tạm thời dự toán lập nhiệm vụ điều chỉnh, mở rộng Quy hoạch phân khu xây dựng khu du lịch biển huyện Lộc Hà; tỷ lệ 1/2000